กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววิภาพร อินทพงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพุทธรักษา เย็นฉ่ำ
พนักงานราชการ