กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธนวัต สมานมิตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ