กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวชาคริยา ปฏิภาคศิริ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ