กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายศักดา ศรีแย้ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์