กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววาสิฐฐี สมัครราษฎร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายณรงค์วิทย์ ตาเรือน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวจุฑามาศ เสริฐศิลป์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0