ประถมศึกษา

นางเนตรภา พวงไธสง
ครู คศ.3

นายอภิชาติ กุลชา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0