ปฐมวัย

นางรัชนีย์ สุขขา
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวภาวิณี โฉมนาจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0