คณะผู้บริหาร

นายโกวิทย์ สุขขา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา